หน้าแรก
การประชุมประจำเดือนสมาคมฯ

 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงสีไทย
ร่วมการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม
 ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗)
วันเสาร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสมาคมโรงสีข้าวไทย กรุงเทพฯ (วาระการประชุม)

ภาพกิจกรรมสมาคมฯ


เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยและคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงสีข้าวไทย
ให้การต้อนรับคณะนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร พร้อมทั้งกลุ่มพันธมิตรเพื่อการพัฒนาข้าวแอฟริกัน
(Coalition for African Rice Development : CARD) ณ ห้องประชุมสมาคมโรงสีข้าวไทย กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจ ใช้บริการปั้ม NGV ปตท.บจ.เมืองเตาอินเตอร์กรุ๊ป
 เลขที่ 116 ม.17 ต.เมืองเตา  อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม  ถ.ทางหลวงเลขที่ 202
 
ดำเนินการโดย นายณัฎฐชัย เงินเกื้อกูล โทร.081-336-3346,081-459-5990 

ประกาศ สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย
 กับประกันภัยประเภท 1 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่
(รายละเอียด)

เครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวสำหรับข้าวเสื่อมเก่าเก็บที่มีกลิ่นหืน และเกิดเชื้อบนเปื้อนต่างๆ อาทิ
 เชื้อรา
 และเชื้อแบคทีเรีย (RIZO-MAC OZONIZER) เพื่อให้ได้เมล็ดข้าวกลิ่นสะอาดยาวนาน
 ขายได้ราคา ท่านที่สนใจติดต่อ
คุณปริญญา ธรรมาภรณ์พิลาศ โทร.081-3040810
(รายละเอียด) 

บทความที่น่าสนใจ

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด)
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย" (รายละเอียด)
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)
- สถานการณ์การผลิตข้าวปี ๒๕๕๕/๕๖(รายละเอียด)
 

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

5 ส.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเวที สวก.(TRF Forum) ในหัวข้อ "ระบบประกันภัยนาข้าวไทย : สถานะความก้าวหน้าและประเด็นเชิงนโยบาย" ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สวก.) ชั้น 14 อาคาร SM Tower ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(รายละเอียด)
30 ก.ค.57  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์อนาคตข้าวและชาวนาไทย ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน ของกรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
28 ก.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกำหนดกรอบวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติด้านข้าวเพื่อการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล ชั้น 2 อาคาร วช.2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(รายละเอียด)
25 ก.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจกรณีศึกษา : ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจข้าว ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(รายละเอียด)
23 ก.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น เรื่อง กองทุนพัฒนาข้าวและชาวนาแห่งชาติ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ ของกรมการข้าว(รายละเอียด)
22 ก.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์อนาคตข้าวและชาวนาไทย ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน ของกรมการค้าภายใน(รายละเอียด)

22 ก.ค.57  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานฝ่ายเลี้ยงรับรอง การประชุมวิชาการข้าวนานาชาติ ปี 2557 ครั้งที่ 3/2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานพัฒนากรวิจัยการเกษตร ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(รายละเอียด)
22 ก.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมผู้แทนหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะว่าด้วย "สุขภาวะชาวนา" ณ ห้องประชุมสานใจ 1/2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ(รายละเอียด)
15 ก.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง "โรงสีข้าวไทยในยุโรป" ณ ห้อง LIBRRARY โรงแรมดุสิตธานี ของนายธเนศ  จันทร์นวล

10 ก.ค.57  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน ของกรมการค้าภายใน(รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ                                                                                                      หน่วย : บาท/100 ก.ก. 
ชนิดข้าว / วันที่28-ก.ค.25-ก.ค.24-ก.ค.23-ก.ค.22-ก.ค.21-ก.ค.
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่)2,950-3,0502,950-3,0502,950-3,0502,950-3,0502,950-3,0502,950-3,050
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (เก่า)3,5003,5003,5003,5003,5003,500
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)1,750 - 1,8001,750 - 1,8001,750 - 1,8001,750 - 1,8001,750 - 1,8001,750 - 1,800
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1,290 - 1,310  1,290 - 1,310  1,290 - 1,310  1,290 - 1,310  1,290 - 1,310  1,290 - 1,310 
ข้าวขาว 5%1,230 - 1,2501,230 - 1,2501,230 - 1,2501,230 - 1,2501,230 - 1,2501,230 - 1,250
ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 (ใหม่) จ.ขอนแก่น2,550 - 2,7502,550 - 2,7502,550 - 2,7502,550 - 2,7502,550 - 2,7502,550 - 2,750
ปลายข้าวหอมมะลิ (ใหม่)1,070 - 1,1001,070 - 1,1001,070 - 1,1001,070 - 1,1001,070 - 1,1001,070 - 1,100
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ920 - 950920 - 950920 - 950920 - 950920 - 950920 - 950
ที่มา สมาคมโรงสีข้าวไทย      
ราคาข้าวสาร ส่งออก FOB                                                                                                                        หน่วย : เหรียญ/ตัน 
ชนิดข้าว / วันที่25-มิ.ย.พ.ค.-57เม.ย.-57มี.ค.-57ก.พ.-57ม.ค.-57
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2 (ใหม่)992943950959969960
ข้าวหอมปทุมธานี613579600709726711
ข้าวขาว 100% ชั้น 2430408409430466457
ข้าวขาว 5 %408388395422459450
ข้าวนึ่ง 100%439418418428468459
ปลายข้าวเอวันเลิศ314298305312311309
ที่มา กรมการค้าต่างประเทศ   

ข่าวข้าวประจำวัน

“ก.พาณิชย์” จับมือเอกชนหาตลาดข้าว เป้าแรกขายฟิลิปปินส์-อินโดนีเซีย-จีน-มาเลเซีย(28 ก.ค.57)

     นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า แผนการระบายข้าวในสต๊อกรัฐบาล กรมฯ จะเพิ่มความร่วมมือกับเอกชนแบบใกล้ชิดมากขึ้น โดยจะใช้รูปแบบต่างๆ ในการขายข้าวในสต๊อก ซึ่งนอกจากการขายผ่านวิธีการประมูล ขายตรงให้ผู้ส่งออก ขายผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟต) และขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) จะมีการร่วมมือกับเอกชนในการออกไปทำตลาดร่วมกัน โดยให้เอกชนไปหาคำสั่งซื้อและมาซื้อข้าวจากสต๊อกรัฐไปขาย หรือรัฐไปเจรจาขายข้าวแล้วให้เอกชนมาช่วยบริหารจัดการส่งออกข้าวไปให้ผู้ซื้อ(รายละเอียดข่าว)

กรมการข้าว..กู้ชีพ ข้าวเหนียว"เขี้ยวงู"(28 ก.ค.57)

     “ข้าวเหนียวเขี้ยวงู” ชื่อนี้คนไทยคุ้นกันเป็นอย่างดี โดยเฉพาะแม่ค้าขนมไทย แม่ค้าข้าวเหนียวมูน เพราะเป็นข้าวเหนียวที่มีรูปร่างแหลมเล็กยาวสวย นำมาหุงนึ่งมูน หน้าตาก็ยังดูสวยงามน่ารับประทาน...เอาไปแช่ตู้เย็นนำออกมาอุ่นใหม่ รูปทรงองค์เอวก็ยังคงเดิม ไม่เหมือนข้าวเหนียวพันธุ์อื่น รูปทรงจะเปลี่ยนไปเป็นบวมอืดแอนด์แฉะ แต่ไม่น่าเชื่อ ข้าวเหนียวมูนที่แม่ค้าเข้าใจว่าทำมาจากข้าวเหนียวเขี้ยวงู...จริงๆ แล้ว ไม่ใช่เลย ล้วนทำมาจากข้าวเหนียว กข 6 แต่ที่มีรูปร่าง หน้าตาเล็กแหลม เนื่องมาจากใช้เทคนิคการทำศัลยกรรมของโรงสีทำให้ดูเหมือนเขี้ยวงูเท่านั้นเอง... เพราะข้าวเหนียวเขี้ยวงูแท้ๆ เมืองไทยหาแทบไม่ได้(รายละเอียดข่าว)

จี้ชาวนาขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวรักษาสิทธิ์ สินเชื่อลดดอกเบี้ย 3% ขอแล้ว 2 ล้าน(28 ก.ค.57)

     นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร ผ่านมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 ลง 3% ต่อปีนั้น ปรากฏว่ามีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.มาขอใช้บริการสินเชื่อเพื่อนำไปปลูกข้าวแล้วจำนวน 2 ล้านราย แต่จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการใช้สิทธิดังกล่าว ซึ่งขั้นตอนสำคัญคือเกษตรกรต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับเกษตรอำเภอหรือเกษตรจังหวัดในพื้นที่ ซึ่งหน่วยงานเหล่านั้นจะรวบรวมข้อมูลไปยังกรมส่งเสริมการเกษตร ก่อนจะส่งรายชื่อผู้ได้รับสิทธิมาให้กับ ธ.ก.ส. ดังนั้นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.และที่ไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. รวมไปถึงเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสหกรณ์การเกษตร ซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ จึงควรไปขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับหน่วยงานข้างต้น เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดดอกเบี้ยเงินกู้จากอัตราเดิมที่เกษตรกรเคยกู้ ในวงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน(ไทยรัฐ 28072557)

ข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

Link

July 21st, 2014(USD per ton)
Long grain white rice - high quality
Thailand 100% B grade435-445
Vietnam 5% broken440-450
India 5% broken435-445
Pakistan 5% broken435-445
Cambodia 5% broken450-460
U.S. 4% broken550-560
Uruguay 5% broken625-635
Argentina 5% broken620-630
Long grain white rice - low quality
Thailand 25% brokenNQ
Vietnam 25% broken390-400
Pakistan 25% broken380-390
Cambodia 25% broken425-435
India 25% broken390-400
U.S. 15% broken530-540
Long grain parboiled rice
Thailand parboiled 100% stxd440-450
Pakistan parboiled 5% broken stxd435-445
India parboiled 5% broken stxd420-430
U.S. parboiled 4% broken630-640
Brazil parboiled 5% brokenNQ
Uruguay parboiled 5% brokenNQ
Long grain fragrant rice
Thailand Hommali 92%1000-1010
Vietnam Jasmine585-595
India basmati 2% brokenNQ
Pakistan basmati 2% brokenNQ
Cambodia Phka Malis845-855
Brokens
Thailand A1 SuperNQ
Vietnam 100% broken340-350
Pakistan 100% broken stxd335-345
Cambodia A1 Super350-360
India 100% Broken stxd315-325
Egypt medium grain brokensNQ
U.S. pet food470-480
Brazil half grainNQ
Medium grain milled
U.S. Calrose 4% broken1025-1035
Egypt medium grain 6%NQ
ที่มา oryza.com

ผู้เยี่ยมชม: 5964433
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์