หน้าแรก
ข่าวกิจกรรมสมาคมฯ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย
ได้ร่วมเซ็นสัญญา 3 ฝ่าย "สัญญาจ้างที่ปรึกษาสำหรับดำเนินโครงการ แนวทางการพัฒนาระบบการค้าข้าวของไทย
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับข้าวไทยในตลาดโลก" 
โดยมีสมาคมโรงสีข้าวไทย, สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, สมาคมค้าข้าวไทย(หยง)
และคณะอาจารย์ผู้ทำการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทความที่น่าสนใจ

- ข้อมูลพื้นที่ดำเนินการโครงการแปลงใหญ๋ข้าว ปี 2559(รายละเอียด) 
- สรุปผลการประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย
   ครั้งที่ 1/2559
 (รายละเอียด) 

แผนรับมือภัยแล้ง ส่งเสริมปลูกพืชไร่ใช้น้ำน้อย(รายละเอียด) 

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย"(รายละเอียด) 
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

31 พ.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการเสวนาโต๊ะกลม "ปลดล็อคปัญหาเชิงพื้นที่เกษตรกรรมไทยด้วยภูมิสารสนเทศจากภาพถ่ายดาวเทียม" ณ ห้อง Gemini ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงทเพฯ ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(รายละเอียด)
25 พ.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "เสนอผลงานวิจัยปีงบประมาณ 2557 กลุ่มเรื่องข้าว ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ" ณ ห้องบอลรูท เอบี โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(รายละเอียด)
24 พ.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "เสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยทุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องข้าว" ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
23 พ.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานมอบรางวัล การประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม บุรฉัตรไชยากร(ห้อง 30410 ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของกรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
23 พ.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมงาน "วันคล้ายวันสถาปนากรมการค้าภายใน" ณ บริเวณโถงชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของกรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
18 พ.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของกรมการข้าว(รายละเอียด)
18 พ.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานวางแผนการผลิตข้าวครบวงจร ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของกรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
13 พ.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับสินค้าข้าว ครั้งที่ 2-2/2559 ณ ้หองประชุม 331 ชั้น 3 อาคาร 3 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(รายละเอียด)
12 พ.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 20911 ชั้น 9 กรมการค้าภายใน ของกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
10 พ.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณามาตรฐานข้าว ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 9 อาคารกรมกรค้าต่างประเทศ(รายละเอียด)
5 พ.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมข้าวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ปี 2559" ณ บริเวณโซน ซี ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวทเกสต์ จ.นนทบุรี ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์(รายละเอียด)
3 พ.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมและร่วมจัดนิทรรศการและวิชาการ งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 กรมการข้าว ของกรมการข้าว(รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ข่าวข้าวประจำวัน

กลุ่มผู้ค้าข้าว 4 จังหวัด 14 โรงสีเปิดงานประมูลข้าวทั้งลดแลกแจกแถม(30 ..59)
 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และ นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานประมูลขายข้าวสารที่มี นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมการประมูลข้าวสาร” ณ บริเวณท่าข้าวกำนันทรง อ.เมือง จ.นครสวรรค์(รายละเอียดข่าว)
น้ำในอ่างยังต่ำชลประทานบุรีรัมย์เตือนเลื่อนปลูกข้าวนาปีหวั่นไม่พอผลิตประปา(30 ..59)
 ชลประทานบุรีรัมย์ เตือนเกษตรกรทั้งใน และนอกเขตชลประทานเลื่อนการทำนาปีไปอีกสักระยะ หลังฝนตกน้อยน้ำไม่ไหลเข้าอ่าง ทำให้ปริมาณน้ำยังต่ำหวั่นไม่เพียงพอผลิตประปา ทั้งอาจเสี่ยงฝนทิ้งช่วงกระทบผลผลิตเสียหายได้ โดยล่าสุดมี ปริมาณน้ำในอ่างทั้ง 16 แห่ง เพียงร้อยละ 44 ของความจุ(รายละเอียดข่าว)

ข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

Link

April 27th, 2016 (USD per ton)

ที่มา oryza.com

ผู้เยี่ยมชม: 7598918
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์