หน้าแรก
การประชุมประจำเดือนสมาคมฯ

 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงสีไทย
ร่วมการประชุมประจำเดือน มกราคม
 ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘)
วันเสาร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสมาคมโรงสีข้าวไทย กรุงเทพฯ(วาระการประชุม)

ข่าวประกาศ

ขอเชิญสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทยร่วมสวดพระอภิธรรม
  คุณพ่อเตี่ยวเส็ง  แซ่อึ้ง  (บิดาของคุณวินัย  เอื้อสมานจิต หจก.โรงสีไฟแสงชัย บุรีรัมย์)
ณ มูลนิธิสว่างจรรยาธรรม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. - 2 ก.พ. 58 เวลา 19.00 น.
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. ทำพิธีเคารพศพ
สมาคมโรงสีข้าวไทยเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

                                                การขออภัยจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
     ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน เรื่อง "อุ้มชาวนาในมุมมองพ่อค้า" ลงวันที่ 22-23 ธันวาคม 2557 โดยมีเนื้อหาพาดพิงถึงผู้ประกอบการโรงสีข้าว จากการให้ข้อมูลของนายสุเมธ  เหล่าโมราพร (CEO บมจ.ซีพีอินเตอร์เทรด)นั้น ซึ่งทางคุณสุเมธ  เหล่าโมราพร ได้โทรอธิบายกับนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยว่า มีความคลาดเคลื่อนจากการแปลความหมายในบทคำสัมภาษณ์ของผู้เขียน และได้แจ้งให้ทางผู้เขียนทราบแล้ว และดำเนินการแก้ไข
    
ทั้งนี้ ทางผู้เขียนจึงได้มีจดหมายขออภัยถึงนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ในการเขียนบทความพาดพิงถึงผู้ประกอบการโรงสีข้าว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557
    
จึงขอแจ้งให้สมาชิกผู้ประกอบการโรงสีข้าวได้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดจดหมายขออภัย)

ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยและคณะ
ได้เข้าอวยพรปีใหม่ท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ , อธิบดีกรมการค้าภายใน , อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ,
ประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า และข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ ณ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญสมาชิกและท่านที่สนใจ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า SIMA 2015 ณ ศูนย์แสดงสินค้า ปารีส นิร์ด วิลแปงต์ ประเทศฝั่งเศส (รายละเอียด)

 ด้วยคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย ได้เข้าประชุมหารือร่วมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
 
พาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมานั้นมีประเด็นสำคัญที่ต้องแจ้งให้สมาชิกสมาคมฯได้
 ทราบดังนี้
(รายละเอียด)

 กำหนดการจัดตลาดนัดข้าวและพืชไร่ ปีการผลิต 2557/58ของกรมการค้าภายใน (รายละเอียด)

 ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจ ใช้บริการปั้ม NGV ปตท.บจ.เมืองเตาอินเตอร์กรุ๊ป
 เลขที่ 116 ม.17 ต.เมืองเตา  อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม  ถ.ทางหลวงเลขที่ 202
 
ดำเนินการโดย นายณัฎฐชัย เงินเกื้อกูล โทร.081-336-3346,081-459-5990 

 ประกาศ สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย
 กับประกันภัยประเภท 1 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่
(รายละเอียด)

 ครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวสำหรับข้าวเสื่อมเก่าเก็บที่มีกลิ่นหืน และเกิดเชื้อบนเปื้อนต่างๆ อาทิ
 เชื้อรา
 และเชื้อแบคทีเรีย (RIZO-MAC OZONIZER) เพื่อให้ได้เมล็ดข้าวกลิ่นสะอาดยาวนาน
 ขายได้ราคา ท่านที่สนใจติดต่อ
คุณปริญญา ธรรมาภรณ์พิลาศ โทร.081-3040810
(รายละเอียด) 

บทความที่น่าสนใจ

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด)
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย" (รายละเอียด)
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)
- สถานการณ์การผลิตข้าวปี ๒๕๕๕/๕๖(รายละเอียด)
 

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

17-19 ก.พ.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกษตรกรรมยั่งยืน : ทิศทางกลไก การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรสู่ความยั่งยืน ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(รายละเอียด)
17 ก.พ.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง International Seminar on Consumer Preferences in Rice ณ เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตขางเขน ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(รายละเอียด)
4 ก.พ.58  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ "สถานการณ์และทิศทางการตลาดข้าวไทย" ณ โรงแรมแคนทารี อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(รายละเอียด)

4 ก.พ.58  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 219 ชั้น 2 อาคารัฐสภา 2 ของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรมพาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ(รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ                                                                                                      หน่วย : บาท/100 ก.ก. 
ชนิดข้าว / วันที่30-ม.ค.29-ม.ค.28-ม.ค.27-ม.ค.26-ม.ค.23-ม.ค.
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่)2,900 - 3,0002,900 - 3,0002,900 - 3,0002,900 - 3,0002,900 - 3,0002,900 - 3,000
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (เก่า)3,200 - 3,3003,200 - 3,3003,200 - 3,3003,200 - 3,3003,200 - 3,3003,200 - 3,300
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)1,900 - 1,9501,900 - 1,9501,900 - 1,9501,900 - 1,9501,900 - 1,9501,900 - 1,950
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน1,250 - 1,2601,250 - 1,2601,240 - 1,2501,240 - 1,2501,240 - 1,2501,240 - 1,250
ข้าวขาว 5%1,200 - 1,2301,200 - 1,2301,230 - 1,2401,230 - 1,2401,230 - 1,2401,230 - 1,240
ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 (ใหม่) จ.ขอนแก่น2,350 - 2,5502,350 - 2,5502,350 - 2,5502,350 - 2,5502,350 - 2,5502,350 - 2,550
ปลายข้าวหอมมะลิ (ใหม่)1,020 - 1,0301,020 - 1,0301,0401,0401,0401,040
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ930 -950930 -950930 -950930 -950930 -950930 -950
ที่มา สมาคมโรงสีข้าวไทย      
ราคาข้าวสาร ส่งออก FOB                                                                                                                        หน่วย : เหรียญ/ตัน 
ชนิดข้าว / วันที่14-ม.ค.ธ.ค.-57พ.ย.-57ต.ค.-57ก.ย.-57ส.ค.-57
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2 (ใหม่)9519098921,0131,0261,028
ข้าวหอมปทุมธานี638571560574587620
ข้าวขาว 100% ชั้น 2428427427437444460
ข้าวขาว 5 %419418418428432445
ข้าวนึ่ง 100%422419420430436451
ปลายข้าวเอวันเลิศ329332338345336344
ที่มา กรมการค้าต่างประเทศ   

ข่าวข้าวประจำวัน

ทหาร-DSI ลุยช่วยชาวนาสุโขทัยโดนโกงข้าวหอมนิล(30 ม.ค.58)

     เมื่อวันที่ 29 ม.ค. พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผบ.กองกำลังรักษาความสงบ จทบ.พิษณุโลก พร้อมด้วย พ.ต.ท.กรวัช ปานประภากร ผบ.สำนักคดีพิเศษภาค 6, นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย, พ.ต.อ.สมชาย ชำนิ ผกก.สภ.ทุ่งเสลี่ยม และเจ้าหน้าที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมแก้ปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมนิลที่ถูกโกงเงินกว่า 6 ล้านบาท ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย(รายละเอียดข่าว)

โรงสี-ผู้ส่งออกแห่ร่วมวงประมูลข้าวรัฐ พาณิชย์ฟันธง“สยามอินดิก้า”หมดสิทธิ์! (30 ม.ค.58)

     นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยภายหลังการเปิดซองเสนอราคาซื้อข้าวสารขาว 5% และข้าวสารหอมมะลิในสต๊อกรัฐบาลแบบยกคลังปริมาณรวม 999,763.61 ตัน จากทั้งหมด 168 คลัง มูลค่ารวม 11,680 ล้านบาท เมื่อวานนี้ (29 ม.ค.) ว่า มีผู้สนใจยื่นซองเสนอซื้อรวม 100 ราย ทั้งโรงสีและผู้ส่งออก แต่ผ่านคุณสมบัติ 96 ราย ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แสดงให้เห็นว่าตลาดมีความต้องการข้าวอยู่มาก เพราะขณะนี้ ผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ของไทยยังไม่ออก โดยในจำนวนผู้ที่ผ่านคุณสมบัตินั้น มีการยื่นซองเสนอซื้อสูงสุดถึง 60 ซอง หรือเสนอซื้อใน 60 คลัง โดยคณะอนุกรรมการระบายข้าวจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 20 วัน ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาอนุมัติขายต่อไป(รายละเอียดข่าว)

ข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

Link

January 28th, 2015
(USD per ton)
Long grain white rice - high quality
Thailand 100% B grade415-425
Vietnam 5% broken360-370
India 5% broken395-405
Pakistan 5% broken355-365
Cambodia 5% broken410-420
U.S. 4% broken495-505
Uruguay 5% brokenNQ
Argentina 5% brokenNQ
Long grain white rice - low quality
Thailand 25% broken365-375
Vietnam 25% broken330-340
Pakistan 25% broken320-330
Cambodia 25% broken420-430
India 25% broken360-370
U.S. 15% broken485-495
Long grain parboiled rice
Thailand parboiled 100% stxd410-420
Pakistan parboiled 5% broken stxd400-410
India parboiled 5% broken stxd390-400
U.S. parboiled 4% broken550-560
Brazil parboiled 5% broken570-580
Uruguay parboiled 5% brokenNQ
Long grain fragrant rice
Thailand Hommali 92%925-935
Vietnam Jasmine475-485
India basmati 2% brokenNQ
Pakistan basmati 2% brokenNQ
Cambodia Phka Malis795-805
Brokens
Thailand A1 Super320-330
Vietnam 100% broken305-315
Pakistan 100% broken stxd290-300
Cambodia A1 Super345-355
India 100% Broken stxd290-300
Egypt medium grain brokensNQ
U.S. pet food405-415
Brazil half grainNQ
Medium grain milled
U.S. Calrose 4% broken910-920
Egypt medium grain 6%NQ
ที่มา oryza.com

ผู้เยี่ยมชม: 6566082
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์