หน้าแรก
แผนการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก

 กำหนดการจัดตลาดนัดข้าวและพืชไร่ ปีการผลิต 2557/58
ของกรมการค้าภายใน (รายละเอียด)

ประกาศการรับซื้อข้าวเปลือกของโรงสีข้าวจากเกษตรกร

 ด้วยคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย ได้เข้าประชุมหารือ
ร่วมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมานั้น
มีประเด็นสำคัญที่ต้องแจ้งให้สมาชิกสมาคมฯได้ทราบดังนี้
(รายละเอียด)

ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย
ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก OSAKA GAS ENGINEERING CO.,LTD
และสถาบันวิจัย MIZUHO ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องรับรองสมาคมโรงสีข้าวไทย


เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยได้ให้การต้อนรับและเลี้ยงรับรอง
คณะสมาคมโรงสีข้าวพม่าที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานโรงสีข้าวในประเทศไทย ณ จังหวัดนครราชสีมาและกรุงเทพฯ

ข่าวประกาศ

 ด้วยสมาคมฯ ได้รับการประสานงานจากกรมการค้าภายใน ในการขอความร่วมมือจากโรงสีข้าว
ที่มีตู้อบลดความชื้นที่สามารถใช้อบข้าวโพดได้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในฤดูกาลนี้
จึงขอให้สมาชิกโรงสีข้าวที่สนใจแจ้งความประสงค์มาที่สมาคมฯ (ตามแบบแจ้งความจำนงนี้)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจ ใช้บริการปั้ม NGV ปตท.บจ.เมืองเตาอินเตอร์กรุ๊ป
 เลขที่ 116 ม.17 ต.เมืองเตา  อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม  ถ.ทางหลวงเลขที่ 202
 
ดำเนินการโดย นายณัฎฐชัย เงินเกื้อกูล โทร.081-336-3346,081-459-5990 

 ประกาศ สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย
 กับประกันภัยประเภท 1 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่
(รายละเอียด)

 เครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวสำหรับข้าวเสื่อมเก่าเก็บที่มีกลิ่นหืน และเกิดเชื้อบนเปื้อนต่างๆ อาทิ
 เชื้อรา
 และเชื้อแบคทีเรีย (RIZO-MAC OZONIZER) เพื่อให้ได้เมล็ดข้าวกลิ่นสะอาดยาวนาน
 ขายได้ราคา ท่านที่สนใจติดต่อ
คุณปริญญา ธรรมาภรณ์พิลาศ โทร.081-3040810
(รายละเอียด) 

บทความที่น่าสนใจ

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด)
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย" (รายละเอียด)
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)
- สถานการณ์การผลิตข้าวปี ๒๕๕๕/๕๖(รายละเอียด)
 

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

27 พ.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนา ในหัวข้อ "แนวทางการบริหารจัดการข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน" ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ(รายละเอียด)
18 พ.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมงานรับฟังความเห็นสาธารณะ "การค้าเสรีไทย-ตุรกี : ผลกระทบและนัยสำคัญต่อไทย" ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ของมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) (รายละเอียด)
17 พ.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนานำเสนอผลงานศึกษาในหัวข้อ "อุตสาหกรรมอนาคตข้าวไทย : โอกาสใหม่และความท้าทายในอาเซียน" ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถ.ราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(รายละเอียด)
14 พ.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ตลาดล่วงหน้ากับการพัฒนาการค้าสินค้าเกษตร : ถอดบทเรียนความสำเร็จจากปาล์มน้ำมันมาเลเซีย" ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า(รายละเอียด) 

12 พ.ย.57  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มเรื่องข้าว ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.1) (รายละเอียด)
5 พ.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "การคอร์รัปชั่น : กรณีศึกษาโครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด" ณ โรงแรมเอเทรี่ยม ถงเพชรบุรีตัดใหม่ ห้องบุษราคัม ชั้น 2 ของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(รายละเอียด)
5 พ.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2557/58 ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน ของกรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
4 พ.ย.57  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์ข้าวด้านการผลิตและด้านการตลาด ปี 2558-2562 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน ของกรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
3 พ.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "การตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร ASEAN Mutual Recognition Arrangement" ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ                                                                                                      หน่วย : บาท/100 ก.ก. 
ชนิดข้าว / วันที่21-พ.ย.20-พ.ย.19-พ.ย.18-พ.ย.17-พ.ย.14-พ.ย.
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่)2,500 - 2,5502,500 - 2,5502,500 - 2,5502,500 - 2,5502,500 - 2,6002,500 - 2,550
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (เก่า)3,100 - 3,2003,100 - 3,2003,100 - 3,2003,100 - 3,2003,200 - 3,2503,200 - 3,250
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)1,620 - 1,6301,620 - 1,6301,620 - 1,6301,620 - 1,6301,640 - 1,6501,640 - 1,650
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน1,230 - 1,2401,230 - 1,2401,230 - 1,2401,230 - 1,2401,220 - 1,2301,220 - 1,230
ข้าวขาว 5%1,220 - 1,2301,220 - 1,2301,220 - 1,2301,220 - 1,2301,220 - 1,2301,220 - 1,230
ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 (ใหม่) จ.ขอนแก่น2,100 - 2,3002,050 - 2,2502,050 - 2,2502,050 - 2,2502,050 - 2,2502,100 - 2,300
ปลายข้าวหอมมะลิ (ใหม่)1,030 - 1,0401,030 - 1,0401,030 - 1,0401,030 - 1,0401,030 - 1,0501,030 - 1,050
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ950 - 960950 - 960950 - 960950 - 960950 - 960960
ที่มา สมาคมโรงสีข้าวไทย      
ราคาข้าวสาร ส่งออก FOB                                                                                                                        หน่วย : เหรียญ/ตัน 
ชนิดข้าว / วันที่12-พ.ย.ต.ค.-57ก.ย.-57ส.ค.-57ก.ค.-57มิ.ย.-57
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2 (ใหม่)8631,0131,0261,0281,014968
ข้าวหอมปทุมธานี558574587620620595
ข้าวขาว 100% ชั้น 2422437444460441419
ข้าวขาว 5 %413428432445422397
ข้าวนึ่ง 100%419430436451446428
ปลายข้าวเอวันเลิศ335345336344327313
ที่มา กรมการค้าต่างประเทศ   

ข่าวข้าวประจำวัน

ก.พาณิชย์ เตรียมเปิดประมูลข้าวเพื่อการส่งออกครั้งที่ 4(21 พ.ย.57)

     พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เพื่อขอเปิดประมูลข้าวเป็นการทั่วไป เพื่อการส่งออกครั้งที่ 4/57 หาก นบข.อนุมัติ กรมการค้าต่างประเทศจะเปิดประมูลได้ ภายในเดือนธันวาคมนี้ สำหรับปริมาณข้าวที่จะทำการเปิดประมูล(รายละเอียดข่าว)

กัมพูชา-ไทยครองแชมป์ข้าวที่ดีที่สุดของโลกร่วมกันในปีนี้(21 พ.ย.57)

     เจเรมี สวิงเกอร์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเดอะไรซ์เทรดเดอร์ ที่เป็นผู้จัดการประกวด กล่าวว่า ตัวอย่างข้าว 25 พันธุ์ จาก 15 ประเทศและเขตแดนที่รวมทั้ง กัมพูชา ไทย เวียดนาม อินเดีย พม่า และสหรัฐฯ ได้เข้าร่วมในการประกวดครั้งนี้

     “ข้าวจากกัมพูชา และไทยชนะรางวัลข้าวที่ดีที่สุดของปีนี้” สวิงเกอร์ ประกาศในที่ประชุมข้าวโลก และระบุว่า การตัดสินอยู่บนพื้นฐานของรูปลักษณ์ และรสชาติของข้าว(รายละเอียดข่าว)

ฉาวไม่เลิก ! บริษัทชนะประมูลข้าวรับจำนำ ร้องตรวจ 2 โกดัง จ.สุรินทร์ปลอมปนหอมมะลิ(21 พ.ย.57)

     เมื่อวันที่ 20 พ.ย. ที่ห้องประชุมการค้าภายในจังหวัดสุรินทร์ นายวัลลภ เรืองพรเจริญ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ พ.อ.เอกภาพ สุหร่าย รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสุรินทร์ และนายทหารปฏิบัติการจังหวัดทหารบกสุรินทร์ เจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้า (อคส.)สุรินทร์ เจ้าหน้าที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) สุรินทร์ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงพาณิชย์ บริษัทเซอร์เวเยอร์ ผู้ดูแลข้าวในโกดังข้าว ผู้ประกอบการโรงสีข้าวนำชัย อ.สังขะ ผู้ประกอบการโรงสีพูนผล อ.เมืองสุรินทร์ และตัวแทนจาก บริษัท ซีพี ผู้ประมูลข้าวเปลือกหอมมะลิ ในโกดังเก็บข้าวของทั้ง 2 โรงสี และตัวแทนจากสภาหอการค้าไทย(รายละเอียดข่าว)

ข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

Link

November 10th, 2014
(USD per ton)
Long grain white rice - high quality
Thailand 100% B grade425-435
Vietnam 5% broken430-440
India 5% broken410-420
Pakistan 5% broken395-405
Cambodia 5% broken465-475
U.S. 4% broken540-550
Uruguay 5% broken595-605
Argentina 5% broken595-605
Long grain white rice - low quality
Thailand 25% brokenNQ
Vietnam 25% broken390-400
Pakistan 25% broken350-360
Cambodia 25% brokenNQ
India 25% broken370-380
U.S. 15% broken510-520
Long grain parboiled rice
Thailand parboiled 100% stxd410-420
Pakistan parboiled 5% broken stxd425-435
India parboiled 5% broken stxd390-405
U.S. parboiled 4% broken580-590
Brazil parboiled 5% broken585-595
Uruguay parboiled 5% brokenNQ
Long grain fragrant rice
Thailand Hommali 92%865-875
Vietnam Jasmine560-570
India basmati 2% brokenNQ
Pakistan basmati 2% brokenNQ
Cambodia Phka Malis850-860
Brokens
Thailand A1 Super330-340
Vietnam 100% broken330-340
Pakistan 100% broken stxd320-330
Cambodia A1 SuperNQ
India 100% Broken stxd310-320
Egypt medium grain brokensNQ
U.S. pet food445-455
Brazil half grainNQ
Medium grain milled
U.S. Calrose 4% broken935-945
Egypt medium grain 6%NQ
ที่มา oryza.com

ผู้เยี่ยมชม: 6360215
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์