หน้าแรก
บทความที่น่าสนใจ

- ตลาดข้าวในสหรัฐอเมริกา(รายละเอียด)
- สถานการณ์ ประมานการ และแนวโน้มข้าวของเฉดสีไทยในประเทศญี่ปุ่น(รายละเอียด)
- การส่งเสริมการใช้ e-Payment ทดแทนการใช้เช็คและเงินสดในภาคธุรกิจ(รายละเอียด) 
- ข้อมูลพื้นที่ดำเนินการโครงการแปลงใหญ๋ข้าว ปี 2559(รายละเอียด) 
- สรุปผลการประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย
   ครั้งที่ 1/2559
 (รายละเอียด) 

แผนรับมือภัยแล้ง ส่งเสริมปลูกพืชไร่ใช้น้ำน้อย(รายละเอียด) 

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย"(รายละเอียด) 
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

1 ก.ย.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ของกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว(รายละเอียด)
31 ส.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ตรวจสอบการปลอมปนข้าวหอมมะลิไทยโดยวิธีการย้อมสี" ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ(รายละเอียด)
30 ส.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "ศักยภาพเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)
29 ส.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับสินค้าข้าว ครั้งที่ 4-4/2559 ณ ห้องประชุม 351 ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(รายละเอียด)
29 ส.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2559 ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย(รายละเอียด)
26 ส.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมพิพิธสมบัติ ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
26 ส.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อมาตรการการควบคุมแมลงศตรูในโรงเก็บสำหรับผู้ประกอบการค้าข้าว ณ ห้องประชุมออคิด 3 โรงแรม รามา การ์เดนท์ กรุงเทพฯ ของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(รายละเอียด)

24 ส.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ครั้งที่ 2/2559 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว ถ.ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ ของวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้(รายละเอียด)
24 ส.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ ข้อเสนอทางวิชาการเรื่อง "แนวทางปฏิรูปกฎหมายข้าวและชาวนา" ณ ห้องประชุมชั้น 16/3-4 สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย อาคารซอฟแวร์ ปาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(รายละเอียด)
23 ส.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือประเมินสถานการณ์การตลาดข้าว ปีการผลิต 2559/60 ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ 1 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของกรมการค้าภายใน(รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ข่าวประจำวัน
 

หารือด่วนข้าวดิ่งหนัก 14วันลด2พันบาท(24 ส.ค.59)
     แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ราคาข้าวสารและข้าวเปลือกภายในประเทศปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปรับลดราคาลงมามากกว่า 2,000 บาท/ตัน ซึ่งราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% วันที่ 1 ส.ค. (กรุงเทพฯ) ราคาอยู่ที่ 9,000 บาท/ตัน ลดลงเหลือ 7,800 บาท/ตัน ในวันที่ 22 ส.ค. (รายละเอียดข่าว)
ประกันภัยข้าวนาปียังพลาดเป้า
(24 ส.ค.59)
     นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ยอดการรับประกันภัยโครงการประกันภัยข้าวนาปี 59 ล่าสุดถึง 22 ส.ค.59 มีเกษตรกรซื้อประกันภัยแล้ว 1 ล้านราย มีพื้นที่เอาประกันภัยเข้าโครงการ 17.51 ล้านไร่ คิดเป็นเบี้ยประกันภัย 1,751 ล้านบาท หรือ 58% ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ 30 ล้านไร่ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจ จึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกษตรกรทราบถึงโครงการประกันภัยข้าวนาปีมากขึ้น “คปภ.ได้เร่งโครงการอบรมความรู้ประกันภัย โดยเฉพาะการรับประกันภัยข้าวนาปี เงื่อนไขและความคุ้มครองให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร ให้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรกว่า 1,200 คน ใน 8 จังหวัดใหญ่ เช่น พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี และนครศรีธรรมราช เชื่อว่าต่อไปจะเกิดความเข้าใจได้ผลดีขึ้น” (รายละเอียดข่าว)
สหกรณ์ส่งเสริมอาชีพคู่ตลาด ท่าม่วงเมินข้าวปลูกกล้วยหอม(24 ส.ค.59)
     จากนโยบายลดพื้นที่ปลูกข้าวของภาครัฐ ไม่ให้เกษตรกรได้รับผลกระทบ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยว่า ที่ผ่านมาได้ให้สหกรณ์แต่ละแห่งทำการรวบรวมบัญชีของสมาชิก เพื่อให้รู้สถานะทางการเงินเป็นอย่างไร สามารถวิเคราะห์ปัญหา ป้องกันความเสี่ยงการเกิดหนี้สินระยะยาว เพื่อจะได้ส่งเสริมอาชีพเป็นทางเลือกให้กับสมาชิกตามนโยบาย ก่อนส่งเสริมอาชีพต้องศึกษาเรื่องราคากับตลาดรับซื้อควบคู่กันไป(รายละเอียดข่าว)
เกษตรราชบุรีรับลูกรัฐบาล เร่งสำรวจเตรียมลดพื้นเพาะปลูกข้าว
(24 ส.ค.59)
     นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายจีรศักดิ์ วิเศษสมบัติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายละออ เสร็จกิจ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมหน่วยงานด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม โดยด้านการผลิต เป้าหมายการดำเนินการ 30 จังหวัด  ในพื้นที่ 420,000 ไร่ เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของชาวนาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มีเป้าหมายดำเนินการ แยกเป็นภาคเหนือ  7 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคตะวันออก 1 จังหวัด และภาคตะวันตก จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี และราชบุรี(รายละเอียดข่าว)
น้ำท่วม จ.น่าน พืชผลอ่วม3หมื่นไร่เร่งฟื้นภาคท่องเที่ยว(24 ส.ค.59)
     น้ำท่วมเมืองน่าน กระทบพืชเศรษฐกิจ 30,000 ไร่ มูลค่า 31 ล้านบาท ชาวสวนลำไย-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระทมช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ราคากำลังดี ด้านเกษตรจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหาย พร้อมหามาตรการเยียวยา ททท.เผยกระทบท่องเที่ยวระยะสั้น เตรียมฟื้นฟูรับไฮซีซั่นมั่นใจปีนี้โต 8% (รายละเอียดข่าว)
ฉุดไม่อยู่ 2 สัปดาห์ข้าวราคารูดตันละ 2,000 บาท ปลัด ก.พาณิชย์นัดโรงสี-ผู้ส่งออกถกด่วน(24 ส.ค.59)
     รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า ราคาข้าวสารและข้าวเปลือกภายในประเทศได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาได้ปรับลดลงมากกว่า 2,000 บาทต่อตัน โดยราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2559 (กรุงเทพฯ) ราคาอยู่ที่ 9,000 บาทต่อตัน ราคาซื้อขายที่ จ.ชัยนาท อยู่ที่ 9,200-9,300 บาทต่อตัน และราคาวันที่ 22 ส.ค. 2559 ปรับลดลง 2,000 บาทต่อตัน โดยราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% (กรุงเทพฯ) เหลือ 7,800 บาทต่อตัน ราคาซื้อขายที่ จ.ชัยนาท อยู่ที่ 8,000-8,200 บาทต่อตัน(รายละเอียดข่าว)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 24 August 2016 )
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 11 จาก 314
Link


พยากรณ์อากาศ

ผู้เยี่ยมชม: 7781616
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์