หน้าแรก arrow หน้าแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 24 มี.ค.60 นายกสมาคมค้าข้าวไทย และคณะได้เข้าพบและแสดงความยินดีแด่
นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สมาคมโรงสีข้าวไทย

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.60 นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย และคณะ ได้เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ 
คุณแม่งื่นฮวย ลือสกุลกิจไพศาล (มารดาคุณลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล) พร้อมทั้งรับมอบเงินแด่
สมาคมโรงสีข้าวไทยจำนวน 10,000 บาท สมาคมโรงสีข้าวไทย ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ข่าวประกาศ

ประกาศ 
    - มาตรฐานปริมาณสูงสุดของสาร Tricyclazole (สารเคมีที่ใช้กำจัดโรคไหม้ และโรคใบจุดใบข้าว) ในข้าวสารที่ส่งออกไปสหภาพยุโรป (รายละเอียด)

บทความที่น่าสนใจ

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์"โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการค้าข้าวของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับข้าวไทยในตลาดโลก"
-
กว่าจะสี"ข้าวเปลือก"มาเป็น"ข้าวสาร"มีต้นทุนอะไรบ้าง?
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องมาตรฐานสินค้าข้าว พ.ศ.2559
- รัฐศาสตร์การเมืองเรื่องข้าว : โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
วิเคราะห์ปัญหาราคาข้าวและทางออก : โดย ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง
ทำไมราคาข้าวหอมมะลิลดฮวบ ใครคือแพะ  : โดย นิพนธ์  พัวพงศกร

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

30 มี.ค.60 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวสีไทย ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต ปทุมธานี ของ สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (รายละเอียด)
30 มี.ค.60 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในสต็อค ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน (รายละเอียด)
20 มี.ค.60 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการวางระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทโรงสีหรือโรงปรับปรุงคุณภาพข้าว ณ ห้องประชุม 20911 ชั้น 9 กรมการค้าภายใน (รายละเอียด)

15 มี.ค.60  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วย ขั้นตอน วิธีการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 อาคารกรมการข้าว (รายละเอียด)
15 มี.ค.60  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ด้านพืช ครั้งที่1/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ชั้น 2 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร (รายละเอียด)
14 มี.ค.60 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง"ภาครัฐส่งเสริมพัฒนาอย่างไรให้ชัดๆ เพื่อยกระดับความสามารถในการดำเนินกิจการของ SMEs ในอุตสาหกรรมแปรรูปได้อย่างแท้จริง" ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ของกองพัฒนาอุุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(รายละเอียด)
8 มี.ค.60 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือประเมินสถานการณ์การผลิตข้าว ปีการผลิต 2558/60 รอบที่ 2และนาปี ปีการผลิต 2560/61 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน (รายละเอียด)
7 มี.ค.60 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับสินค้าข้าว ครั้งที่ 7-2/2560 ณ ห้องประชุม 331 ชั้น 3 อาคาร 3 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (รายละเอียด)
7 มี.ค.60 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง "ค่าบริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานทั่วไปการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเกษตรอินทรีย์" ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ ของกองรับรองมาตรฐาน(รายละเอียด)
6 มี.ค.60 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ครั้งที่ 1/260 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน ของกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน (รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ                                                                                  หน่วย : บาท/100 ก.ก. 
ชนิดข้าว / วันที่29-มี.ค.28-มี.ค.27-ม.ค.24-ม.ค.23-ม.ค.22-ม.ค.
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (59/60)1,800 - 1,9501,800 - 1,9501,800 - 1,9501,800 - 2,0001,800 - 2,0001,800 - 2,000
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (58/59)1,900 - 2,1001,900 - 2,1001,900 - 2,1001,900 - 2,1001,900 - 2,1001,900 - 2,100
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)1,450 - 1,5001,450 - 1,5001,450 - 1,5001,450 - 1,5001,450 - 1,5001,450 - 1,500
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน1,150 - 1,1601,150 - 1,1601,150 - 1,1601,150 - 1,1601,150 - 1,1601,150 - 1,160
ข้าวขาว 5%1,130 - 1,1401,130 - 1,1401,130 - 1,1401,120 - 1,1401,120 - 1,1401,120 - 1,140
ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 อีสาน (58/59)2,000 - 2,1002,000 - 2,1002,000 - 2,1002,000 - 2,1002,000 - 2,1002,000 - 2,100
ปลายข้าวหอมมะลิ (58/59)1,140 - 1,1501,140 - 1,1501,140 - 1,1501,140 - 1,1501,140 - 1,1501,140 - 1,160
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ1,040 - 1,0501,040 - 1,0501,040 - 1,0501,040 - 1,0501,040 - 1,0501,040 - 1,050
ที่มา สมาคมโรงสีข้าวไทย      
ราคาข้าวสาร ส่งออก FOB                                                                                                      หน่วย : เหรียญ/ตัน 
ชนิดข้าว / วันที่29-ม.ค.22-ม.ค.15-ม.ค.8-มี.ค.1-มี.ค. 
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 (59/60)691687676679682 
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 (58/59)751747734737741 
ข้าวหอมปทุมธานี512510502504506 
ข้าวขาว 100% ชั้น 2389387381382384 
ข้าวขาว 5 %374373366368369 
ข้าวนึ่ง 100%374373372377378 
ปลายข้าวเอวันเลิศ344343337338340 
ที่มา สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย   

ข่าวประจำวัน
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 24 พ.ย.59 พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย surat   
Thursday, 24 November 2016

สรุปข่าวประจำวันที่ 24 พ.ย.59

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 25 November 2016 )
Link


พยากรณ์อากาศ

ผู้เยี่ยมชม: 8408142
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 97 บุคคลทั่วไป ออนไลน์