หน้าแรก arrow หน้าแรก


การประชุมประจำเดือน

ขอเชิญคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทยร่วม
การประชุมประจำเดือน เมษายน 2560 (ครั้งที่ 3/2560)  
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสมาคมโรงสีข้าวไทย  กรุงเทพฯ
(รายละเอียด)


เมื่อวันที่ 18 เม.ย.60 นายกฯ และคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพ
การบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ละออ  สุขศิริ (คุณแม่คุณชาตรี สุขศิริ) 
ณ โรงสีขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 
อนึ่ง ครอบครัวสุขศิริ ได้มอบเงินแด่สมาคมโรงสีข้าวไทย จำนวน 20,000 บาท 
ซึ่งสมาคมฯ ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ข่าวประกาศ

แบบรายงานการส่งออกข้าวไปต่างประเทศ รายเดือน ของสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 มาตรฐานปริมาณสูงสุดของสาร Tricyclazol(สารเคมีที่ใช้กำจัดโรคไหม้ 
และโรคใบจุดใบข้าว) ในข้าวสารที่ส่งออกไปสหภาพยุโรป 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

บทความที่น่าสนใจ

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์"โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการค้าข้าวของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับข้าวไทยในตลาดโลก"
-
กว่าจะสี"ข้าวเปลือก"มาเป็น"ข้าวสาร"มีต้นทุนอะไรบ้าง?
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องมาตรฐานสินค้าข้าว พ.ศ.2559
- รัฐศาสตร์การเมืองเรื่องข้าว : โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
วิเคราะห์ปัญหาราคาข้าวและทางออก : โดย ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง
ทำไมราคาข้าวหอมมะลิลดฮวบ ใครคือแพะ  : โดย นิพนธ์  พัวพงศกร

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

26  เม.ย. - กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เชิญประชุมการเชื่อมโยงและพัฒนาตลาดสินค้าข้าวนาแปลงใหญ่ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 7 กรมประมง (รายละเอียด)
25  เม.ย.
- กรมการค้าภายใน เชิญประชุมหารือเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาดข้าว เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพิพิธสมบัติ ชั้น 6 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (รายละเอียด)
25  เม.ย.  
- กองวิจัยและพัฒนาข้าว เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาพันธ์ุ กรมการข้าว ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว (รายละเอียด)
24  เม.ย.  
- กรมการค้าภายใน เชิญประขุมคณะทำงานวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ครั้งที่ 3/2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวิมวาทิตย์2 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (รายละเอียด)
24  เม.ย.  - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมสัมมนา นำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่อง ข้าว  (รายละเอียด)
21  เม.ย.  - กองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ เชิญประชุมหารือปัญหาการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ณ ห้องรับรอง 4 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ (รายละเอียด)

20-22 เม.ย. - กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 เชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรโรงสียุค 4.0 มองนอกกรอบสู๋การค้าข้าวสมัยใหม่ ครั้งที่ 3  ณ จังหวัดสุพรรณบุรี (รายละเอียด)
20  เม.ย. - สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เชิฐประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณาสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับสินค้าข้าว ครั้งที่ 8-3/2560 ณ ห้องประชุม 331 ชั้น 3 อาคาร 3 สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (รายละเอียด) 
20  เม.ย.
- สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับสินค้าข้าว ครั้งที่ 8-3/2560 ณ ห้องประชุม 331 ชั้น 3 อาคาร 3 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (รายละเอียด)
19  เม.ย. - กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร2 เชิญประชุมคณะกรรมการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน (รายละเอียด)
19  เม.ย. - กรมการข้าว เชิญประชุมและร่วมจัดนิทรรศการและวิชาการในงาน"วันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2560" ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 กรมการข้าว (รายละเอียด)
11  เม.ย. - กรมการค้าภายใน เชิญหารือการเชื่อมโยงการรับซื้อผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมกิตติยากรณ์วรลักษณ์ ชั้น 5 กระทรวงพาณิชย์ (รายละเอียด) 
6 - 9 เม.ย. - สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เชิญร่วมงาน "มหกรรมเกษตรปลอดภัย นำไทยสู่ความยั่งยืน" ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ (รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ                                                                                  หน่วย : บาท/100 ก.ก. 
ชนิดข้าว / วันที่11-เม.ย.10-เม.ย.7-เม.ย.5-เม.ย.4-เม.ย.3-เม.ย.
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (59/60)1,780 - 1,9501,800 - 1,9501,800 - 1,9501,800 - 1,9501,800 - 1,9501,800 - 1,950
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (58/59)1,900 - 2,1001,900 - 2,1001,900 - 2,1001,900 - 2,1001,900 - 2,1001,900 - 2,100
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)1,5001,480 - 1,5001,500 - 1,5501,500 - 1,5501,500 - 1,5501,480 - 1,500
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน1,170 - 1,1801,170 - 1,1801,150 - 1,1701,150 - 1,1701,150 - 1,1701,150 - 1,160
ข้าวขาว 5%1,1401,130 - 1,1401,130 - 1,1401,130 - 1,1401,130 - 1,1401,130 - 1,140
ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 อีสาน (58/59)1,900 - 2,0001,900 - 2,0001,900 - 2,0002,000 - 2,1002,000 - 2,1002,000 - 2,100
ปลายข้าวหอมมะลิ (58/59)1,140 - 1,1501,140 - 1,1501,140 - 1,1501,140 - 1,1501,140 - 1,1501,140 - 1,150
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ980980950 - 980980 - 1,000980 - 1,0001,000 - 1,020
ที่มา สมาคมโรงสีข้าวไทย      
ราคาข้าวสาร ส่งออก FOB                                                                                                      หน่วย : เหรียญ/ตัน 
ชนิดข้าว / วันที่5-เม.ย.29-มี.ค.22-มี.ค.15-มี.ค.8-มี.ค.1-มี.ค.
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 (59/60)692691687676679682
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 (58/59)751751747734737741
ข้าวหอมปทุมธานี512512510502504506
ข้าวขาว 100% ชั้น 2389389387381382384
ข้าวขาว 5 %374374373366368369
ข้าวนึ่ง 100%374374373372377378
ปลายข้าวเอวันเลิศ344344343337338340
ที่มา สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย   

ข่าวประจำวัน
 
ก.พาณิชย์'ส่งลงดาบผู้ประกอบการเอาเปรียบชาวนา (09 ม.ค.60) พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย surat   
Monday, 09 January 2017

ก.พาณิชย์'ส่งลงดาบผู้ประกอบการเอาเปรียบชาวนา (09 ม.ค.60)
 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ช่วงเดือนพ.ย.-ธ.ค.59 ที่ผ่านมา กรมฯ ได้จัดส่งสายตรวจตรวจสอบผู้ประกอบการค้าข้าว ลงพื้นที่ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร และพิษณุโลก โดยได้ตรวจสอบผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทโรงสี และท่าข้าว รวมทั้งสิ้น 122 ราย แยกเป็นโรงสีข้าว 39 ราย และท่าข้าว 73 ราย ผลปรากฎว่า พบผู้ประกอบการกระทำความผิด ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 47 ราย และได้ดำเนินการตามกฎหมายแล้ว(รายละเอียดข่าว)
ส.ส่งออก เดือดโต้คลิปจัดฉากข้าวถุงไทย ปลอมปนพลาสติก(09 ม.ค.60)
 สยามเกรนส์" เจ้าของแบรนด์ "Three Ladies" ออกโรงโต้คลิปข้าวหอมมะลิไทยปลอมปนเม็ดพลาสติก บอกเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่อง ให้เร่งชี้แจง มั่นใจไม่กระทบส่งออก ประสานผู้นำเข้าตรวจสอบดำเนินการขั้นต่อไป-ด้านสมาคมส่งออกข้าวฯ ออกแถลงการณ์ประณามคลิป(รายละเอียดข่าว)
เวียดนามดิ้นรนหนักแนะปรับปรุงคุณภาพข้าวหลังส่งออกลดต่อเนื่อง(09 ม.ค.60)
 เวียดนามกำลังพยายามอย่างหนักที่จะกระตุ้นการส่งออกข้าวด้วยการปรับปรุงคุณภาพและแบรนด์ข้าวของประเทศ ท่ามกลางยอดขายที่ตกลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555
     เวียดนาม ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก ส่งออกข้าวไปทั้งหมด 4.88 ล้านตันในปี 2559 ทำรายได้ประมาณ 2,200 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแล้ว ปริมาณลดลง 25.8% และรายได้ลดลง 21.2% ตามการระบุของกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท(รายละเอียดข่าว)

Link


พยากรณ์อากาศ

ผู้เยี่ยมชม: 8462569
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 82 บุคคลทั่วไป ออนไลน์