หน้าแรก arrow หน้าแรก


การประชุมประจำเดือน

ขอเชิญคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทยร่วม
การประชุมประจำเดือน เมษายน 2560 (ครั้งที่ 3/2560)  
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสมาคมโรงสีข้าวไทย  กรุงเทพฯ
(รายละเอียด)


เมื่อวันที่ 18 เม.ย.60 นายกฯ และคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพ
การบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ละออ  สุขศิริ (คุณแม่คุณชาตรี สุขศิริ) 
ณ โรงสีขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 
อนึ่ง ครอบครัวสุขศิริ ได้มอบเงินแด่สมาคมโรงสีข้าวไทย จำนวน 20,000 บาท 
ซึ่งสมาคมฯ ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ข่าวประกาศ

แบบรายงานการส่งออกข้าวไปต่างประเทศ รายเดือน ของสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 มาตรฐานปริมาณสูงสุดของสาร Tricyclazol(สารเคมีที่ใช้กำจัดโรคไหม้ 
และโรคใบจุดใบข้าว) ในข้าวสารที่ส่งออกไปสหภาพยุโรป 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

บทความที่น่าสนใจ

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์"โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการค้าข้าวของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับข้าวไทยในตลาดโลก"
-
กว่าจะสี"ข้าวเปลือก"มาเป็น"ข้าวสาร"มีต้นทุนอะไรบ้าง?
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องมาตรฐานสินค้าข้าว พ.ศ.2559
- รัฐศาสตร์การเมืองเรื่องข้าว : โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
วิเคราะห์ปัญหาราคาข้าวและทางออก : โดย ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง
ทำไมราคาข้าวหอมมะลิลดฮวบ ใครคือแพะ  : โดย นิพนธ์  พัวพงศกร

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

26  เม.ย. - กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เชิญประชุมการเชื่อมโยงและพัฒนาตลาดสินค้าข้าวนาแปลงใหญ่ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 7 กรมประมง (รายละเอียด)
25  เม.ย.
- กรมการค้าภายใน เชิญประชุมหารือเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาดข้าว เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพิพิธสมบัติ ชั้น 6 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (รายละเอียด)
25  เม.ย.  
- กองวิจัยและพัฒนาข้าว เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาพันธ์ุ กรมการข้าว ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว (รายละเอียด)
24  เม.ย.  
- กรมการค้าภายใน เชิญประขุมคณะทำงานวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ครั้งที่ 3/2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวิมวาทิตย์2 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (รายละเอียด)
24  เม.ย.  - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมสัมมนา นำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่อง ข้าว  (รายละเอียด)
21  เม.ย.  - กองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ เชิญประชุมหารือปัญหาการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ณ ห้องรับรอง 4 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ (รายละเอียด)

20-22 เม.ย. - กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 เชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรโรงสียุค 4.0 มองนอกกรอบสู๋การค้าข้าวสมัยใหม่ ครั้งที่ 3  ณ จังหวัดสุพรรณบุรี (รายละเอียด)
20  เม.ย. - สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เชิฐประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณาสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับสินค้าข้าว ครั้งที่ 8-3/2560 ณ ห้องประชุม 331 ชั้น 3 อาคาร 3 สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (รายละเอียด) 
20  เม.ย.
- สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับสินค้าข้าว ครั้งที่ 8-3/2560 ณ ห้องประชุม 331 ชั้น 3 อาคาร 3 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (รายละเอียด)
19  เม.ย. - กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร2 เชิญประชุมคณะกรรมการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน (รายละเอียด)
19  เม.ย. - กรมการข้าว เชิญประชุมและร่วมจัดนิทรรศการและวิชาการในงาน"วันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2560" ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 กรมการข้าว (รายละเอียด)
11  เม.ย. - กรมการค้าภายใน เชิญหารือการเชื่อมโยงการรับซื้อผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมกิตติยากรณ์วรลักษณ์ ชั้น 5 กระทรวงพาณิชย์ (รายละเอียด) 
6 - 9 เม.ย. - สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เชิญร่วมงาน "มหกรรมเกษตรปลอดภัย นำไทยสู่ความยั่งยืน" ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ (รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ                                                                                  หน่วย : บาท/100 ก.ก. 
ชนิดข้าว / วันที่11-เม.ย.10-เม.ย.7-เม.ย.5-เม.ย.4-เม.ย.3-เม.ย.
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (59/60)1,780 - 1,9501,800 - 1,9501,800 - 1,9501,800 - 1,9501,800 - 1,9501,800 - 1,950
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (58/59)1,900 - 2,1001,900 - 2,1001,900 - 2,1001,900 - 2,1001,900 - 2,1001,900 - 2,100
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)1,5001,480 - 1,5001,500 - 1,5501,500 - 1,5501,500 - 1,5501,480 - 1,500
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน1,170 - 1,1801,170 - 1,1801,150 - 1,1701,150 - 1,1701,150 - 1,1701,150 - 1,160
ข้าวขาว 5%1,1401,130 - 1,1401,130 - 1,1401,130 - 1,1401,130 - 1,1401,130 - 1,140
ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 อีสาน (58/59)1,900 - 2,0001,900 - 2,0001,900 - 2,0002,000 - 2,1002,000 - 2,1002,000 - 2,100
ปลายข้าวหอมมะลิ (58/59)1,140 - 1,1501,140 - 1,1501,140 - 1,1501,140 - 1,1501,140 - 1,1501,140 - 1,150
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ980980950 - 980980 - 1,000980 - 1,0001,000 - 1,020
ที่มา สมาคมโรงสีข้าวไทย      
ราคาข้าวสาร ส่งออก FOB                                                                                                      หน่วย : เหรียญ/ตัน 
ชนิดข้าว / วันที่5-เม.ย.29-มี.ค.22-มี.ค.15-มี.ค.8-มี.ค.1-มี.ค.
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 (59/60)692691687676679682
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 (58/59)751751747734737741
ข้าวหอมปทุมธานี512512510502504506
ข้าวขาว 100% ชั้น 2389389387381382384
ข้าวขาว 5 %374374373366368369
ข้าวนึ่ง 100%374374373372377378
ปลายข้าวเอวันเลิศ344344343337338340
ที่มา สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย   

ข่าวประจำวัน
 
ก.พาณิชย์” เผยมีผู้ยื่นประมูลข้าวเข้าอุตสาหกรรม 19 ราย เตรียมตรวจคุณสมบัติก่อนให้ยื่นเสนอราคา 23 มี. พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย surat   
Tuesday, 21 March 2017

ก.พาณิชย์” เผยมีผู้ยื่นประมูลข้าวเข้าอุตสาหกรรม 19 ราย เตรียมตรวจคุณสมบัติก่อนให้ยื่นเสนอราคา 23 มี.ค.นี้ (21 มี.ค.60) 

  “กรมการค้าต่างประเทศ” เผยมีเอกชนจากภาคอุตสาหกรรม 19 ราย ยื่นตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนเข้าร่วมประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 3.66 ล้านตัน เผยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ 23 มี.ค.นี้ ก่อนให้ยื่นซองราคาวันเดียวกัน ด้านโรงสีระบุมีผู้สนใจน้อย เหตุราคาวัตถุดิบอื่นถูกกว่า (รายละเอียดข่าว)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 21 March 2017 )
Link


พยากรณ์อากาศ

ผู้เยี่ยมชม: 8462635
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 105 บุคคลทั่วไป ออนไลน์